Ghar ki sab chehel pehel hai beti

Ghar ki sab chehel pehel ha