Marathon of run on sentences

I want to write the Boston