Saat-janam tak nahi pata sakta

Saat-janam tak nahi pata sakta